• English
Tobakslagen maj 2024 - Denna märkning gäller

Förbered er för den nya tobakslagen maj 2024

Den nya lagstiftningen som träder i kraft från och med 20 maj 2024 påverkar alla aktörer inom tobaksindustrin, inklusive tillverkare, importörer, partihandlare, distributörer och detaljhandlare.

Enligt den nya lagen måste alla tobaksprodukter, inklusive snus, förses med både spårbarhets- och säkerhetsmärkningar för att få säljas på den svenska marknaden.

Vad gäller för snustillverkare och importörer?

För tillverkare och importörer av tobaksvaror innebär den nya lagstiftningen att de måste säkerställa att varje produkt förses med korrekt spårbarhets- och säkerhetsmärkning innan de når marknaden. Dessa märkningar ska innehålla både en optisk maskinläsbar kod och en mänskligt läsbar kod. Det är deras ansvar att se till att produkterna uppfyller alla krav enligt lagstiftningen.

Vad gäller för partihandlare och snusdistributörer?

Partihandlare och distributörer är skyldiga att märka produkterna med spårbarhetsmärkningar på aggregerad nivå för att underlätta registreringen av in- och utleveranser. Dessa märkningar är avsedda att möjliggöra en kontinuerlig spårning av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljhandeln. För att följa lagen måste partihandlare och distributörer se till att de aggregerade enheterna de skapar är korrekt märkta med spårbarhetsmärkningar.

Unik identitetsmärkning

För att spåra tobaksvaror måste de ha en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att identifiera, spåra och söka varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet. Produkter som säljs i Sverige måste ha en märkning utfärdad av en svensk id-utfärdare. Märkningen består av fyra delar och är 26 tecken lång:

  • Id-utfärdarens kod
  • Unikt serienummer
  • Produktkod
  • Tillverkningsplats
  • Tidsstämpel

Säkerhetsmärkning med äkthetsdetaljer

Förutom spårbarhetsmärkningarna måste alla styckförpackningar och aggregerade förpackningar vara försedda med säkerhetsmärkningar som ska fästas på förpackningarna på ett sätt som förhindrar återanvändning och möjliggör identifiering och kontroll av äktheten hos varje tobaksprodukt. Detta inkluderar minst fem äkthetsdetaljer, såsom guilloche-mönster, optiskt variabel tryckfärg, mikrotryck, fluorescerande bläck och anti-Stokes-tryckfärg.

Viktigt att följa den nya tobakslagen

Endast tobaksvaror som är försedda med både spårbarhets- och säkerhetsmärkningar får säljas av detaljhandlare. Produkter som saknar dessa märkningar är inte tillåtna att säljas.

Det är viktigt för alla aktörer inom tobaksindustrin att vara medvetna om och följa den nya lagstiftningen för att undvika juridiska konsekvenser och säkerställa en korrekt hantering av sina produkter. Överträdelser av dessa regler kan leda till påföljder och böter från tillsynsmyndigheten.

Vi på Logimark hjälper gärna till att ta fram etiketter som följer den nya lagstiftningen. Vi är även experter på att konstruera extremt effektiva etiketteringsmaskiner för snusburkar. Kontakta oss idag!

Här kan du läsa mer om vad som gäller: Folkhälsomyndigheten